Miljöinformation

Säkerhetsdatablad

  Farliga ämnen Halt, % CAS-r EG-nummer Symbol Riskfraser

  Andra ämnen

  Propylenglykol
  Inhibitor
  Vatten 30-100 57-55-6 57-55-6 – –

  1. Farliga egenskaper
   HÄLSA PRODUKTEN ÄR INTE KLASSIFICERAD SOM FARLIG.
   Längre tids upprepad hudkontakt kan orsaka irritation. Stänk i ögonen kan ge sveda.
   MILJÖ
   Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen.

  BRAND Produkten är inte brandfarlig.

  1. Första hjälpen
   Inandning Ej relevant.
   Hudkontakt
   Tag av nedstänkta kläder. Skölj med vatten.

  Stänk i ögonen Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
  Förtäring Drick ett par glas mjölk eller vatten. Till sjukhus om större mängd förtärts.

  1. Brandbekämpningsåtgärder
   Släckmedel Brand kan släckas med koldioxid, skum, pulver eller vattendimma.
   Speciella faror
   Vid ofullständig förbränning kan giftiga och irriterande gaser bildas (kolmonoxid, propionaldehyd).

  Skyddsutrustning för brandmän Använd rökdykningsutrustning (branddräkt, tryckluftsapparat) vid släckning av brand som skydd mot gaser.

  1. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
   Personskydd Se ”personlig skyddsutrustning” avsnitt 8.
   Miljöskydd
   Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Kontakta räddningskåren/ brandförsvaret vid större spill.

  Saneringsmetod Vallas in med torvströ, sand, jord eller liknande och samlas upp.
  Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt 13.

  1. Hantering och lagring
   Hantering Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten förhindras. Behållare hålles så långt möjligt slutna.
   Lagring
   Lagras torrt och svalt.
  2. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
   Förebyggande
   åtgärder Undvik direktkontakt med produkten. Försiktighet med eld,
   gnistor och svetsning.
   Personlig
   skyddsutrustning
   Skyddshandskar (av t.ex. nitril- eller neoprengummi) och
   ögonskydd kan behövas vid risk för direktkontakt eller stänk.

  Hygieniskt
  gränsvärde
  (enl. AFS 2000:3) Ej angivet.

  1. Fysikaliska och kemiska egenskaper
   Utseende Vit, eller färgad, vätska.
   Lukt
   Ingen

  pH 7-8
  Kokpunkt 170 °C
  Flampunkt Ej bestämd
  Tändtemperatur 420 ºC
  Explosionsgränser 2,6 – 12,5 vol-% (gäller propylenglykol)
  Ångtryck < 10 mbar vid 20 ºC
  Relativ densitet 1030-1050 kg/m3
  Löslighet – vatten Blandbar

  1. Stabilitet och reaktivitet
   Förhållanden
   som bör undvikas Stabil vid avsedd användning.
   Material och kemiska
   produkter som bör
   undvikas
   Kan reagera häftigt vid kontakt med starka oxidationsmedel
   (t.ex. kaliumpermanganat, kromtrioxid).

  Farliga omvandlings-
  produkter Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

  1. Toxikologisk information
   Inandning Ej relevant.
   Inandning
   Längre tids upprepad hudkontakt kan orsaka irritation.

  Stänk i ögonen Kan ge sveda.
  Förtäring Förtäring av stora mängder kan ge trötthet, yrsel och illamående.

  1. Ekologisk information
   Tillgängliga data tyder på att inget av de ingående ämnena är miljöfarligt.
  2. Avfallshantering
   EWC-kod: – Utgör inte farligt avfall (SFS 2001:1063, Avfallsförordning).
   Tömningsanvisning
   för förpackning
   Helt tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning.
   • Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning.
   • Samla upp restinnehållet för användning alt omhändertagande.
   • Vänta tills flaskan/dunken är dropptorr.
   • Sortera flaskan/dunken med korken avtagen som HÅRD
   PLASTFÖRPACKNING

  Hantering av
  förpackning Väl tömda (droppfria) förpackningar är inte farligt avfall.
  ACIRO AB är anslutna till REPA, det bolag som ansvarar för insamling etc av använda förpackningar. För frågor om lokal insamling – ring REPA, telefon: 0200-88 03 10.

  1. Transportinformation
   Inget riskgods enligt transportföreskrifter.
  2. Gällande föreskrifter
   Klassificering och märkning enligt KIFS 2001:3
   Produkten är inte klassificerad som hälso- och/eller miljöfarlig. Produkten är inte klassificerad som explosiv, oxiderande eller brandfarlig.
 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
  ACIRO AB
  Fänestad storegård 1
  331 72 FORSHEDA
  Telefon 0768-358111
  Handelsnamn: Tirefix
  Användningsområde: Däcktätning
  Telefon vid olycksfall: 112 (Begär giftinformationscentralen)
 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar