Miljöinformation

Säkerhetsdatablad

 1. Namnet på ämnet/preparatet och bolaget/företaget
  Alea Sweden AB
  Fänestad storegård 1
  331 72 FORSHEDA
  Telefon 0768-358111
  Handelsnamn: Tirefix
  Användningsområde: Däcktätning
  Telefon vid olycksfall: 112 (Begär giftinformationscentralen)
 2. Sammansättning/uppgifter om beståndsdelar
Farliga ämnen Halt, % CAS-r EG-nummer Symbol Riskfraser

Andra ämnen

Propylenglykol
Inhibitor
Vatten 30-100 57-55-6 57-55-6 – –

 1. Farliga egenskaper
  HÄLSA PRODUKTEN ÄR INTE KLASSIFICERAD SOM FARLIG.
  Längre tids upprepad hudkontakt kan orsaka irritation. Stänk i ögonen kan ge sveda.
  MILJÖ
  Produkten innehåller inga miljöfarliga ämnen.

BRAND Produkten är inte brandfarlig.

 1. Första hjälpen
  Inandning Ej relevant.
  Hudkontakt
  Tag av nedstänkta kläder. Skölj med vatten.

Stänk i ögonen Skölj med vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.
Förtäring Drick ett par glas mjölk eller vatten. Till sjukhus om större mängd förtärts.

 1. Brandbekämpningsåtgärder
  Släckmedel Brand kan släckas med koldioxid, skum, pulver eller vattendimma.
  Speciella faror
  Vid ofullständig förbränning kan giftiga och irriterande gaser bildas (kolmonoxid, propionaldehyd).

Skyddsutrustning för brandmän Använd rökdykningsutrustning (branddräkt, tryckluftsapparat) vid släckning av brand som skydd mot gaser.

 1. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
  Personskydd Se ”personlig skyddsutrustning” avsnitt 8.
  Miljöskydd
  Förhindra utsläpp i avlopp av större mängd. Kontakta räddningskåren/ brandförsvaret vid större spill.

Saneringsmetod Vallas in med torvströ, sand, jord eller liknande och samlas upp.
Uppsamlat material hanteras enligt avsnitt 13.

 1. Hantering och lagring
  Hantering Arbetsplats och arbetsmetoder utformas så att direktkontakt med produkten förhindras. Behållare hålles så långt möjligt slutna.
  Lagring
  Lagras torrt och svalt.
 2. Begränsning av exponeringen/personligt skydd
  Förebyggande
  åtgärder Undvik direktkontakt med produkten. Försiktighet med eld,
  gnistor och svetsning.
  Personlig
  skyddsutrustning
  Skyddshandskar (av t.ex. nitril- eller neoprengummi) och
  ögonskydd kan behövas vid risk för direktkontakt eller stänk.

Hygieniskt
gränsvärde
(enl. AFS 2000:3) Ej angivet.

 1. Fysikaliska och kemiska egenskaper
  Utseende Vit, eller färgad, vätska.
  Lukt
  Ingen

pH 7-8
Kokpunkt 170 °C
Flampunkt Ej bestämd
Tändtemperatur 420 ºC
Explosionsgränser 2,6 – 12,5 vol-% (gäller propylenglykol)
Ångtryck < 10 mbar vid 20 ºC
Relativ densitet 1030-1050 kg/m3
Löslighet – vatten Blandbar

 1. Stabilitet och reaktivitet
  Förhållanden
  som bör undvikas Stabil vid avsedd användning.
  Material och kemiska
  produkter som bör
  undvikas
  Kan reagera häftigt vid kontakt med starka oxidationsmedel
  (t.ex. kaliumpermanganat, kromtrioxid).

Farliga omvandlings-
produkter Vid uppvärmning avges brännbara ångor som kan bilda explosiv blandning med luft.

 1. Toxikologisk information
  Inandning Ej relevant.
  Inandning
  Längre tids upprepad hudkontakt kan orsaka irritation.

Stänk i ögonen Kan ge sveda.
Förtäring Förtäring av stora mängder kan ge trötthet, yrsel och illamående.

 1. Ekologisk information
  Tillgängliga data tyder på att inget av de ingående ämnena är miljöfarligt.
 2. Avfallshantering
  EWC-kod: – Utgör inte farligt avfall (SFS 2001:1063, Avfallsförordning).
  Tömningsanvisning
  för förpackning
  Helt tömda förpackningar kan lämnas till förpackningsåtervinning.
  • Ställ den tömda förpackningen upp och ned för avrinning.
  • Samla upp restinnehållet för användning alt omhändertagande.
  • Vänta tills flaskan/dunken är dropptorr.
  • Sortera flaskan/dunken med korken avtagen som HÅRD
  PLASTFÖRPACKNING

Hantering av
förpackning Väl tömda (droppfria) förpackningar är inte farligt avfall.
Transportinformation
Inget riskgods enligt transportföreskrifter.

Gällande föreskrifter
Klassificering och märkning enligt KIFS 2001:3
Produkten är inte klassificerad som hälso- och/eller miljöfarlig. Produkten är inte klassificerad som explosiv, oxiderande eller brandfarlig.